NYHETER

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Tilbake
Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Krav om varslingsrutiner på arbeidsplassene og at reglene skal omfatte innleide arbeidstakere. Det er to forslag til endringer som regjeringen har kommet med. I tillegg kommer et forslag om en sterkere beskyttelse av varslerens identitet ved varsling til offentlige myndigheter.

Bakgrunnen for endringsforslagene var to evalueringsrapporter som ble laget på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Den ene ble utarbeidet av Fafo og den andre av advokatfirmaet Arntzen de Besche.
Evalueringene finner du her: Evaluering av varslerbestemmelsene (Fafo-rapport 2014:05)
Evaluering av varslingsreglene (Arntzen de Besche, juni 2013).

Fafo pekte blant annet på behovet for å gjøre varslingsrutiner til et tydeligere lovkrav.
Arbeidsmiljølovens gjeldende regler om varsling er plassert i to ulike kapitler; i kapittel 2 om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og i kapittel 3 om virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) mener at det vil være hensiktsmessig å samle bestemmelsene i ett felles varslingskapittel.

Les høringsbrevet fra ASD
Les også: Styrker vernet av varslere (regjeringen.no, juni 2016)