FORSKNING
ARKIV

Hva er det siste innen forskning på varsling? Her finner du en oversikt over noe av forskningen om varsling i norsk arbeidsliv, med lenker til rapporter som er tilgjengelig på nett.

Bok om ytringsvilkår i offentlig sektor (2017)

Hvor trekkes grensene i den offentlige debatten? Hva slags ytringer blir møtt med moralsk fordømmelse, skarp offentlig debatt eller simpelthen stille forbigåelse? Og hva er konsekvensene for dem som ytrer seg? Boka Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere er sluttresultatet av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017, som er finansiert av Fritt Ord. Les mer her

Ny kunnskapsstatus om varsling

Fafos forskningssjef Sissel C. Trygstad har laget en kunnskapsstus om varsling og varslingsprosesser, både i Norge og i en rekke andre land. Notatet er laget til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal vurdere arbeidsmiljølovens varslingsbestemmelser.
Last ned notatet: Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

Varsling av avvik – en vanskelig balansekunst (2016)

Hensikten med å varsle om avvik er ikke å peke ut syndebukker, men å øke pasientsikkerheten. Likevel unnlater mange å melde fra om uønskete hendelser, viser en undersøkelse. Denne fagfellevurderte artikkelen er skrevet av Ingeborg Ulvund, Anne-Marie Mork Rokstad og Solfrid Vatne fra Høgskolen i Molde. Les artikkelen i Sykepleien

Varsling og ytringfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Våren 2016 ble det gjennomført en undersøkelse blant norske arbeidstakere om ytringsfrihet og varsling. Den tar temperaturen på ytringsklimaet på norske arbeidsplasser, samt viser hvor mange arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold. Les mer og last ned undersøkelsen hos Fafo: Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016.

Ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren (2017)

Blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner er det rundt 20 prosent som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold det siste året. Seks av ti varslet om forholdet. Dette kommer fram i denne Fafo-rapporten med tittelen: Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner.

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus (2016)

I denne rapporten undersøkes det hvordan leger og sykepleiere vurderer sine muligheter for å ytre seg både internt og eksternt, og hva som skjer når det avdekkes kritikkverdige forhold. Rapporten finner du her.

Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund (2016)

I denne rapporten presenteres en undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Utdanningsforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL), Juristforbundet og Politiets Fellesforbund. Her finner du Fafo-rapporten:Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund

Hvordan håndterer du varsling? (2015)

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er utbredt i Norge. Hva gjør ledere som mottar et varsel fra andre? Det kan du lese mer om i denne fagartikkelen av Stig Berge Matthiesen som er professor på BI. Les mer i BI Business Review

Rapport fra Status for ytringsfriheten i Norge (2014)

I en rapport utgitt av Institutt for samfunnsforskning undersøker forfatterne ulike sider ved den norske ytringskulturen, blant annet knyttet til kulturell og religiøs pluralisme, digitalisering og inntog av globale kulturelle trender. Tittelen er "Status for ytringsfrihet i Norge" 

Evaluering av varslerbestemmelsene (2014)

Drøye sju år etter varslingsbestemmelsene trådte i kraft ble de evaluert. Hovedinntrykket var at det var blitt tryggere å varsle. Videre at varslingsrutiner på arbeidsplassen er viktig og bør bli et krav i loven. Les hele rapporten: Evaluering av varslerbestemmelsene (Fafo-rapport 2014:5)

Rettspraksis og Sivilombudsmannens praksis (2013)

Advokatfirmaet Arntzen de Besche laget i forbindelse med evalueringen av varslingsbestemmelsene en gjennomgang av rettspraksis på området og av Sivilombudsmannens praksis. Rapporten finner du her.

Varsling i Sandnes kommune Omfang, rutiner og håndtering

Høsten 2015 ble det gjennomført en undersøkelse blant de ansatte i Sandnes kommune. Tema var blant annet håndtering av varslingssaker. Funnene er oppsummert i Fafo-notatet: Varsling i Sandnes kommune. Omfang, rutiner og håndtering

ARKIV